Nauczyciel chce skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Lekarz w orzeczeniu wskazał okres urlopu od 2 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
Ponieważ część tego urlopu obejmowałby wakacje, czy w związku z tym nauczyciel może w podaniu poprosić o urlop obejmujący okres od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.? 

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo roku.
Do okresu siedmioletniej pracy w szkole wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

Urlop dla poratowania zdrowia nie może jednorazowo przekraczać roku. Oznacza to, ze po upływie roku nie może być nauczycielowi udzielony kolejny urlop dla poratowania zdrowia wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.
Podmiotem uprawnionym do wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia jest wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela.

Przepisy milczą co prawda na temat krótszych niż rok terminów urlopu dla poratowania zdrowia, jednak w sytuacji, gdy lekarz orzecznik w orzeczeniu wskazał termin od 2 lipca 2007 do 30 czerwca 2008 wskazane by było, aby nauczyciel przebywał na urlopie właśnie w tym terminie.