Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego ustaliła pierwszy pakiet zmian dotyczący dokończenia reformy decentralizacyjnej. Wśród propozycji, jakie wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od samorządów i organizacji samorządowych, znalazły się również te dotyczące finansowania zadań edukacyjnych.

Proponowane zmiany dotyczą dwóch wariantów. Pierwszy zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad finansowania i pozostawienie subwencji oświatowej.

Drugi wariant to likwidacja subwencji oświatowej oraz odejście od zasady jednolitego systemu finansowego dla wszystkich samorządów.
- Nowy mechanizm wyrównywania potencjału finansowego jst powinien uwzględniać nie tylko poziom dochodów samorządowych (jak to ma miejsce w obowiązującym obecnie systemie), lecz również czynniki określające poziom wydatków niezbędnych do zapewnienia właściwego standardu usług publicznych świadczonych przez organy administracji samorządowej – napisano w propozycji zmian.

Zdaniem strony samorządowej zespołu ds. finansów KWRiST, „jednostki samorządu terytorialnego na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty powinny otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa, nie zaś subwencje”.

Nad tymi propozycjami mają dyskutować na wspólnym posiedzeniu członkowie zespołu ds. edukacji i zespołu ds. finansów KWRiST.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 3 marca 2008r.