Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył trzy sprawy ze skargi wójta gminy Jeleśnia położonej przy granicy ze Słowacją. W trzech przypadkach chodziło o powołanie składu komisji konkursowej na dyrektora dwóch szkół i przedszkola w maju 2013 r. W składzie komisji nie było przedstawicieli zarządu oddziału związków zawodowych, a w przypadku zespołu szkół - przedstawiciela kuratorium. Wójt wyznaczył termin, do którego miano zgłaszać kandydatów do komisji.  Termin upłynął, nikt ze związkowców i kuratorium się nie zgłosił, dyrektora wyłoniono. Wobec tego wojewoda unieważnił zarządzenia wójta w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora z powodu naruszenia ustawy o systemie oświaty ( art. 36 a). Powstał problem, czy skład komisji konkursowych jest stały i czy wójt może wyznaczać terminy dla kuratorium i związków zawodowych.
WSA w Gliwicach w tych trzech sprawach stwierdził, że wójt nie miał prawa powoływać komisji bez udziału kuratora i przedstawiciela związków zawodowych. Jeśli tak się stało, to było to naruszenie paragrafu 3 rozporządzenia MEN z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora (Dz.U. z 2010 r. nr 60, poz. 373).

WSA odrzuci skargę na uchwałę komisji konkursowej>>

W skardze kasacyjnej wójt podkreślał, że udział przedstawicieli związków zawodowych i kuratorium  w komisjach konkursowych nie jest obowiązkiem, lecz prawem, z którego mogą zrezygnować. 
Naczelny Sąd Administracyjny był innego zdania. W ocenie sądu wojewoda słusznie unieważnił zarządzenia wójta gminy Jeleśnia z sierpnia i września 2013 r. Terminy do powoływania dyrektorów szkół są terminami instrukcyjnymi, a nie materialno-prawnymi, wiec nie pozbawiają strony prawa do zasiadania w nich. Uchybienie tym terminom może powodować tylko przewlekłość postępowania. Wojewoda Śląski słusznie stwierdził, że do zadań wójta należy ustalenie, czy związki zawodowe chcą zasiadać w komisji, ale musi uzyskać od nich wyraźne oświadczenie.

Jeżeli wybrany dyrektor zrezygnował, należy ogłosić nowy konkurs>>

- Sąd czytając akta ma wrażenie, że wszyscy obrażają się na siebie, a organy powinny współpracować - mówił sędzia Jan Tarno.- Istotnym uchybieniem jest brak w komisji przedstawicieli związków zawodowych.
W sprawie udziału przedstawiciela kuratorium w składzie komisji konkursowej, NSA także opowiedział się za poglądem przedstawionym przez wojewodę. Kuratorium spóźniło się o jeden dzień z wyznaczeniem przedstawicieli, ale nigdzie w ustawie ani rozporządzeniu nie ma określonego terminu do ich wyznaczenia - dodał sąd.

Sygnatura akt  I OSK 1119/ 14, I OSK 118/14, I OSK 1215/14, wyroki z 29 lipca 2014 r.

Polecamy: Gdy konkurs nie wyłonił dyrektora, pałeczkę przejmuje organ prowadzący