Ponieważ ustawa wymaga obsadzenia stanowiska dyrektora, następnym krokiem jest powierzenie go osobie dowolnie wybranej przez organ prowadzący, aczkolwiek z zachowaniem wymogów określonych w art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty .  Przepis ten wymaga, aby powierzenie stanowiska dyrektora osobie niewyłonionej w drodze konkursu nastąpiło po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Oczywiście w tych jednostkach systemu oświaty, w których rada szkoły nie została wyłoniona, powierzenie jest możliwe po zasięgnięciu opinii wyłącznie rady pedagogicznej. Należy przy tym pamiętać, iż ustawa o systemie oświaty nie wymaga, aby opinia ta była pozytywna, zatem organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora wybranej przez siebie osobie również w przypadku, gdyby rada pedagogiczna czy rada szkoły wydały negatywną opinię o kandydacie. Opinia ta nie wiąże zatem w żaden sposób organu prowadzącego i procedura wyłonienia dyrektora w każdym przypadku może zakończyć się sukcesem. Biorąc pod uwagę treść art. 36 ust. 1 i 2 u.s.o ., zauważyć należy, iż organ prowadzący nie ma obowiązku powierzenia stanowiska dyrektora wyłącznie nauczycielowi, lecz równie dobrze może to być osoba nieposiadająca takiego statusu, bowiem zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 u.s.o . szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem, powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Ten dodatkowy wymóg uzyskania opinii kuratora oświaty wynika z faktu, iż dyrektor niebędący nauczycielem nie może sprawować nadzoru pedagogicznego, a co za tym idzie – kurator przed powierzeniem mu stanowiska powinien mieć możliwość wypowiedzenia się co do możliwości sprawowania tego nadzoru w danej szkole, aczkolwiek również i w tym wypadku opinia ta nie jest wiążąca, bowiem ustawa nie uzależnia powierzenia stanowiska od faktu uzyskania pozytywnej opinii. W przypadku więc, gdy dyrektor nie zostanie wyłoniony w drodze konkursu, bowiem konkurs się nie rozstrzygnął, organ prowadzący powierza to stanowisko po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeżeli organ taki w danej szkole funkcjonuje, a także rady pedagogicznej. W przypadku jednak, gdy zamierza powierzyć to stanowisko osobie niebędącej nauczycielem, dodatkowym wymogiem jest konieczność uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli kuratora oświaty.

Jest to fragment artykułu Michała Łyszczarza - "Prawne aspekty nierozstrzygniętego konkursu na dyrektora szkoły", opublikowanego w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 6/2013>>

W numerze również m.in. o:
- systemie egzaminów zewnętrznych;
- zamówieniach publicznych dokonywanych przez placówkę;
- gotowości szkół na przyjęcie sześciolatków;
- wycieczkach i pomocy socjalnej;

Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści i warunkami prenumeraty>>