Dyrektor wyłoniony w wyniku konkursu złożył rezygnację jeszcze przed otrzymaniem powołania.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić organ prowadzący?

Sytuacja jest wyjątkowa, bowiem ogłoszony konkurs wyłonił kandydata na dyrektora, któremu nie można praktycznie odmówić powierzenia stanowiska.
Przepis art. 36a ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., zobowiązuje do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły w drodze konkursu oraz zobowiązuje do powierzenia mu tego stanowiska.
Moim zdaniem – w przedstawionej sytuacji powinien być ogłoszony nowy konkurs. Jeśli zostanie nierozstrzygnięty wówczas – w myśl przepisu art. 36a ust. 5 u.s.o. będzie możliwość powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy – tylko do czasu powierzenia stanowiska dyrektora.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>