Jeden z rodziców ucznia gimnazjum wystąpił do kuratora oświaty z wnioskiem o udostępnienie mu informacji publicznej. Chodziło o odpowiedź na pytanie czy w stosunku do byłego nauczyciela religii zatrudnionego w szkole toczyło się lub toczy postępowanie dyscyplinarne.
W związku z brakiem odpowiedzi rodzic wniósł skargę do sądu administracyjnego na bezczynność organu. NSA uznał skargę za zasadną.

Sąd zwrócił uwagę, iż o charakterze informacji pod kątem zakwalifikowania jej jako informacji publicznej nie decyduje to, czy znajduje się w posiadaniu podmiotu, lecz to, czy jest informacją o sprawie publicznej.
W ocenie sądu nauczyciel jest zatrudniony w jednostce organizacyjnej, która wykonuje zadania publiczne w zakresie edukacji można wywieść, iż dotyczące go postępowanie dyscyplinarne pozostaje w określonym związku z wykonywaniem zadań publicznych.
Przyjmuje się w tym kontekście, że materiały związane z postępowaniem dyscyplinarnym w oświacie stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – wyjaśnił sąd.

Na podstawie: Wyrok NSA z 14 lutego 2017 r.,sygn. akt I OSK 1237/15, prawomocny

 

 

Uczelnie i sztuka rektorstwa. Doświadczenia i refleksje Jerzego Woźnickiego
Elżbieta Piotrowska-Albin , Krzysztof Sobczak , Jerzy Woźnicki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł