Minister edukacji narodowej Hatarzyna Hall podpisała 8 czerwca 2009 r.  rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.  Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP. Wtedy też straci moc dotychczasowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. Nr 4, poz. 18). Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. znowelizowała przepisy art. 22a ustawy o systemie oświaty, wprowadzając generalną zasadę dopuszczania programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. W programie muszą się znaleźć informacje o sposobie organizacji procesu nauczania. Nowe rozporządzenie precyzuje warunki przyjmowania przez dyrektora programów do użytku szkolnego, kryteria, jakie muszą programy spełniać, elementy, które powinny znaleźć się w opiniach, na podstawie których dyrektor programy przyjmuje.  Zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciel jest autorem programu nauczania jako ten, który wie, jak najlepiej zorganizować proces nauczania w swojej klasie. Może się  posiłkować znanymi mu programami, ale dostosowując je do nowej podstawy programowej -  przede wszystkim musi poznać podstawę programową, przemyśleć ją i zaplanować własny sposób jej realizacji.

źródło: MEN, 10 czerwca 2009r.