Nowa formuła egzaminów
Od 1 września 2014 r. obowiązuje rozporządzeni e Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 520).
Rozporządzenie wprowadza nową formułę egzaminu maturalnego i sprawdzianu.
Maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.
Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu z pięciu innych (czyli w sumie, tak jak obecnie, będzie mógł zdawać egzamin z sześciu).
Zmiany dotyczą także sprawdzianu szóstoklasisty. Będzie składał się z dwóch części - pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym. Część druga dotyczyła będzie wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, z którego uczeń miał zajęcia w szkole. Mimo wprowadzenia dodatkowego egzaminu, sprawdzian nadal ma być jednodniowy - pierwsza część będzie trwać 80 minut, a druga 45.
Od 1 września 2014 r. obowiązuje również rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. poz. 993), wprowadzające analogiczne zmiany dla szkół podlegających MKiDN.

Dokładny opis zmian w formule przeprowadzania egzaminów>>
Polecamy: Harmonogram egzaminów w 2015 r.
Komisja ostrzeże o zamiarze unieważnienia matury>>

Rok szkolny 2014/2015 bez podwyżek dla nauczycieli
Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 922).
Mimo protestów nauczycielskich związków zawodowych nauczyciele nie mogą liczyć na podwyżki w przyszłym roku szkolnym. Obowiązujące od 1 września 2014 r. rozporządzenie powiela minimalne kwoty obowiązujące w poprzednich latach (ostatnią podwyżkę nauczyciele otrzymali w 2012 r.).
Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 będą wynosić:
- dla nauczyciela stażysty: 2.265 zł;
- dla nauczyciela kontraktowego: 2.331 zł;
- dla nauczyciela mianowanego: 2.647 zł;
- dla nauczyciela dyplomowanego: 3.109 zł.

Polecamy: ZNP chce podwyżek dla nauczycieli w 2015 r.

Rząd nie wróci do rozmów o reformie Karty Nauczyciela
MEN potwierdził, że w najbliższym czasie nie będzie dużej reformy Karty Nauczyciela. Pewne zmiany wprowadzi nowela ustawy o systemie oświaty.
W projekcie MEN zaproponował, by szkoła zatrudni nowego nauczyciela na zasadach określonych w Kodeksie Pracy do prowadzenia dodatkowych, finansowanych ze środków unijnych zajęć. Ma to być możliwe, gdy żaden z pedagogów zatrudnionych w szkole nie będzie chciał poprowadzić tych lekcji. Chce też  ograniczenia obowiązywania Karty Nauczyciela w placówkach doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministerstwa. Pracownicy tych podmiotów stracą m.in. prawo do urlopu dla poratowania zdrowia.

W 2015 r. mniej nauczycieli z prawem do urlopu dla poratowania zdrowia>>
Kolejni nauczyciele wyłączeni spod przepisów Karty>>

Kalendarium oświatowe 2014/2015 cz. 1>>

Kalendarium oświatowe 2014/2015 cz. 2>>

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>

Kongres Edukacja i rozwój