MEN deklaruje, że zmiany dotyczą nie tylko sposobu i warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu maturalnego, ale również rodzaju zastosowanych zadań egzaminacyjnych i sposobu ich oceniania. Podobnie jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, sprawdzanie umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostanie zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytych wiadomości.

Dodatkowy przedmiot obowiązkowy, ale jego oblanie bez konsekwencji dla maturzysty
Największe zmiany dotyczą egzaminu dojrzałości. Od 2015 r. maturzysta obowiązkowo będzie zdawał egzamin z jednego przedmiotu dodatkowego. Wprowadzenie takiego zapisu resort edukacji uzasadnia wymogami, jakie stawiają absolwentom liceów wyższe uczelnie.
W części pisemnej egzamin z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z przedmiotów dodatkowych wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
Dla części ustnej egzaminu maturalnego nie określa się poziomu. Lista przedmiotów, które będą mogli wybrać maturzyści, nie ulegnie zmianie, jednak każdy z nich zdawany będzie na poziomie rozszerzonym.
Oprócz jednego obowiązkowego przedmiotu maturzysta będzie mógł przystąpić do egzaminu z pięciu innych (czyli w sumie, tak jak obecnie, będzie mógł zdawać egzamin z sześciu).
Negatywny wynik z przedmiotu dodatkowego nie będzie skutkował oblaniem całego egzaminu. Aby zdać maturę, wystarczy, że absolwent do niego przystąpi. Wyjątkiem od tej zasady jest przyłapanie zdającego na ściąganiu. Maturzysta, któremu unieważniono egzamin z powodu niesamodzielnej pracy, nie zda egzaminu, nawet jeżeli unieważnienie dotyczy części, z której nie musiał uzyskać pozytywnego wyniku. Wyniki egzaminu maturalnego w części ustnej będą wyrażone w procentach, w części pisemnej - w procentach i na skali centylowej, co pozwoli maturzystom porównać swoje osiągnięcia egzaminacyjne z wynikami innych uczniów.
Część pisemna egzaminu z przedmiotów dodatkowych będzie trwała 180 minut, z wyjątkiem części pisemnej z informatyki - 210 minut. W przypadku języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy, egzamin w części pisemnej na poziomie rozszerzonym będzie trwał 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
Przykładowe zadania maturalne CKE opublikuje do 31 sierpnia 2013 r.

Sprawdzian szóstoklasisty będzie dwuczęściowy

Zmiany dotyczą także sprawdzianu szóstoklasisty. Będzie składał się z dwóch części - pierwsza sprawdzi wiadomości ucznia z języka polskiego i matematyki oraz umiejętność ich wykorzystania w zadaniach osadzonych w kontekście przyrodniczym lub historycznym. @page_break@

Część druga dotyczyła będzie wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego, z którego uczeń miał zajęcia w szkole. Mimo wprowadzenia dodatkowego egzaminu, sprawdzian nadal ma być jednodniowy - pierwsza część będzie trwać 80 minut, a druga 45.
Przyjęto, że uczeń przystąpi do egzaminu z języka, którego uczy się w szkole, jako przedmiotu obowiązkowego (będzie miał wybór, jeżeli chodzi do klasy dwujęzycznej). Egzamin przeprowadzany będzie z: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego.

Rodzic dowie się, że uczeń ściągał na egzaminie
W rozporządzeniu znalazły się także przepisy dotyczące konsekwencji wyciąganych wobec uczniów, których przyłapano na ściąganiu.
Prace uczniów, w których stwierdzono występowanie sformułowań wskazujących na korzystanie z pomocy innych, zostaną unieważnione, a o decyzji komisja powiadomi szkołę oraz rodziców ucznia (obecnie oke informuje o tym jedynie placówkę). W pisemnym zawiadomieniu znajdzie się szczegółowa informacja o przyczynie unieważnienia pracy. Wprowadzenie takich regulacji rekomendowała Najwyższa Izba Kontroli.

Egzamin w szkole dla dorosłych napisze słuchacz, który był na połowie zajęć
Rozporządzenie doprecyzowuje również zasady dopuszczania słuchaczy szkół dla dorosłych do egzaminów semestralnych. Zmiany dotyczyć będą egzaminów zarówno w szkołach prowadzących zajęcia w formie stacjonarnej, jak i zaocznej. W przypadku egzaminów dla słuchaczy szkół dla dorosłych zmiana ma na celu doprecyzowanie niejasnych przepisów, z których nie do końca wynika, jaka frekwencja uprawnia słuchacza do pisania egzaminu semestralnego. Ich obecne brzmienie prowadzi niejednokrotnie do błędnego wniosku, że aby pisać egzamin, słuchacz musi być obecny na połowie wszystkich zajęć i konsultacji przewidzianych w danym semestrze w szkolnym planie nauczania.
Po zmianach z rozporządzenia będzie jasno wynikać, że wymóg obecności na połowie zajęć odnosi się do każdych zajęć i konsultacji na danym etapie edukacyjnym, a nie do ogólnej ich liczby przypadającej na ten etap.
Tekst rozporządzenia>>

Polecamy: MF: nowa formuła egzaminów nie powinna wiązać się z dodatkowymi kosztami