Czy dyrektor szkoły musi wykorzystać cały urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym?

 

Ważny plan urlopów

Na podstawie art. 64 ust. 2a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Plan urlopów dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części tzw. urlopu na żądanie – art. 163 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. i art. 10 ut. 1 pkt 6 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Nauczyciele prywatnej szkoły słabo chronieni przed zwolnieniem>>

 

Dyrektor nie traci urlopu

Urlop przysługuje corocznie i pracownik nie może się go zrzec – art. 152 k.p. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, termin urlopu ulega przesunięciu – art. 165 k.p.

Również sytuacje nieprzewidziane przy ustalaniu planu urlopów, wymagające obecności dyrektora w pracy, mogą wpłynąć na zmianę planu urlopów.

Urlop niewykorzystany w roku kalendarzowym przechodzi na następny rok i powinien zostać udzielony do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego – art. 168 k.p. Gdyby również w tym terminie wykorzystanie urlopu było niemożliwe, prawo do urlopu nadal nie przepada. Zgodnie z art. 291 § 1 k.p. prawo do urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli termin przedawnienia będzie liczony od 30 września roku następującego po tym, w którym zostało nabyte prawo do urlopu.