Obowiązek wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego wprowadza art. 30a Karty nauczyciela .
Artykuł ten został dodany nowelą z dnia 21 listopada 2008 r. i wszedł w życie w dniu 22 stycznia 2009 r. Wprowadził mechanizm corocznej analizy wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym przez jednostkę samorządu terytorialnego na wynagrodzenia nauczycieli. Nowe brzmienie temu przepisowi nadała ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 213, poz. 1650).
W przypadku gdy analiza przeprowadzona przez organ prowadzący szkołę wykaże, że średnie wynagrodzenia nauczycieli określone w art. 30 ust. 3 KN nie zostały osiągnięte, nauczyciele otrzymają brakującą różnicę w formie dodatku uzupełniającego. Wysokość dodatku dla konkretnego nauczyciela ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. ["Karta Nauczyciela. Komentarz."].  

Przy jego wyliczaniu należy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach:  

1. Dodatek uzupełniający nie jest uwzględniany jako składnik wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli. Oznacza to, że nie bierze się go pod uwagę przy wyliczaniu dodatku w kolejnym roku. Więcej>> 

2. W średniorocznej strukturze zatrudnienia, niezbędnej do ustalenia wysokości funduszu dodatku uzupełniającego uwzględnia się nauczycieli z obszaru działania danego samorządu, dla których środki na wynagrodzenia wydatkowane były z budżetu samorządu. Więcej>>  

3. Przepisy nie są do końca precyzyjne w kwestii wypłaty dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, którzy stracili pracę w związku z likwidacją szkoły. Wydaje się jednak, że oni także mają prawo do otrzymania dodatku uzupełniającego. Więcej>> 

4.  Do podstawy trzynastki wchodzi dodatek uzupełniający za rok, za który jest ustalane dodatkowe wynagrodzenie roczne, bez względu na termin wypłaty dodatku. 
Więcej>>  

5. W odniesieniu do nauczyciela zatrudnionego przez okres krótszy niż okres roku kalendarzowego dodatek uzupełniający uwzględniamy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w wysokości odpowiadającej 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconej nauczycielowi za rok poprzedni. 
Więcej>> 

Zmiany dotyczące dodatku uzupełniającego znalazły się w projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela>>


Polecamy również publikacje: "System wynagradzania nauczycieli" oraz "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły" .