Pytanie
Nauczyciel w placówce feryjnej został zatrudniony od 1 września 2011 r. W grudniu 2011 r. otrzymał dodatek uzupełniający.
W jakiej wysokości należy wliczyć ten dodatek do tzw. średniej feryjnej (1/12 czy 1/4 dodatku)?
Jakie reguły zastosować również w przypadku, gdy nauczyciel zatrudniony przez cały uprzedni rok uzyskał od września awans zawodowy na nauczyciela mianowanego i otrzymał w grudniu dodatek uzupełniający przysługujący tylko nauczycielowi mianowanemu?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
W odniesieniu do nauczyciela zatrudnionego przez okres krótszy niż okres roku kalendarzowego dodatek uzupełniający uwzględniamy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w wysokości odpowiadającej 1/12 kwoty tego dodatku wypłaconej nauczycielowi za rok poprzedni. W takiej samej wysokości tj. 1/12 dodatek uzupełniający uwzględniamy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela, który w trakcie roku kalendarzowego uzyskał wyższy stopień awansu zawodowego i ma prawo do dodatku uzupełniającego jedynie z tytułu zatrudnienia w okresie po uzyskaniu awansu.
Uzasadnienie
Zasady obliczania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) - dalej r.w.e.u. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 r.w.e.u. przedmiotowego aktu przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Uwzględniany jest on w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty tego dodatku wypłaconej nauczycielowi za poprzedni rok kalendarzowy (§ 2 ust. 3 r.w.e.u.). Proporcja ta nie ulega zmianie pomimo tego, iż okres zatrudnienia nauczyciela w szkole w danym roku kalendarzowym, czy też okres legitymowania się przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego uprawniającym do dodatku uzupełniającego w danym roku kalendarzowym - jest krótszy od pełnego roku kalendarzowego.
Łukasz Pater