Czy okres nieobecności w pracy nauczyciela bez prawa do wynagrodzenia uwzględnia się w strukturze zatrudnienia przy obliczaniu jednorazowego dodatku uzupełniającego - art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej?
 
Odpowiedź
Zgodnie z § 3 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – dalej r.s.o.s.w., przy ustalaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli nie uwzględnia się, proporcjonalnie do okresów, w których nie wypłacono wynagrodzenia ze środków ujętych w planie finansowym szkoły, liczby etatów nauczycieli w okresach nieobecności w pracy, za czas których nie przysługuje wynagrodzenie.

I Zjazd Akademii Rozwoju Szkoły i Przedszkola 2015/2016 - Warszawa, 25 lutego 2016 r.>>

Z kolei na podstawie § 5 r.s.o.s.w. wysokość jednorazowego dodatku uzupełniającego, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN, ustala się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel pobierał wynagrodzenie, oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Zatem okres nieobecności w pracy bez prawa do wynagrodzenia nie jest zaliczany do średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na potrzeby analizy osiągania średnich wynagrodzeń, ani nie jest zaliczany do okresu zatrudnienia na użytek ustalenia wysokości dodatku uzupełniającego.

Dodatku uzupełniającego za poprzedni rok nie bierze się przy wyliczaniu kolejnego>>