Czy można usunąć ze świetlicy ucznia, którego zachowanie stwarza zagrożenie dla innych osób?

Stosownie do zapisu § 7 ust. 1, § 9 ust. 1 załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą przed i po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i bezpieczeństwa uczniom. Sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin pracy świetlicy, który jest częścią składową statutu szkoły. Kwestie karania uczniów przebywających w świetlicy szkolnej powinny być zawarte właśnie w regulaminie świetlicy. Procedury usunięcia ucznia powinna określać kto występuje z wnioskiem o usunięcie, do kogo, kto podejmuje decyzję. Usunięcie ze świetlicy zawsze powinno odbywać się w porozumieniu z dyrektorem szkoły, wychowawcą klasy i pedagogiem. Ponieważ to dyrektor szkoły, zgodnie z zapisem § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę. W uzasadnionych przypadkach, po wnikliwej analizie sytuacji wychowawczej, poprzedzone innymi działaniami wychowawczymi, które nie przynoszą pozytywnych rezultatów, uczeń może zostać usunięty z świetlicy.