Zmiany wprowadzi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Po nowelizacji, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., dotacja będzie naliczana nie tylko dla gmin, na terenie których położone są placówki wychowania przedszkolnego, ale dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.

Dotacja będzie udzielana na każdego ucznia, który w roku bazowym kończy 5 lat lub mniej korzystającego z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, dla której dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym lub rejestrującym.

Przy pomniejszaniu dotacji brana będzie pod uwagę liczba dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz.  2416) jest aktem wykonawczym do przepisów ustawowych, wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.