W rozporządzeniu określono m.in. sposób przeprowadzenia dowodów w postępowaniu wyjaśniającym, przebieg tego postępowania oraz przesłanki jego umorzenia.
Prowadzenie postępowania wyjaśniającego wejdzie w zakres zadań rzecznika dyscyplinarnego, to on podejmie decyzję o umorzeniu procedury lub o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przed komisją pierwszej instancji, gdy stwierdzi, że pedagog popełnił czyn uchybiający godności zawodu nauczyciela lub nie wypełnił nałożonych na niego obowiązków.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. poz. 741) weszło w życie 31 maja 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów