24 września w przedszkolu nr 412 na warszawskich Kabatach odbyła się uroczystość wręczenie nagród w konkursie na najlepsze programy wychowania przedszkolnego, organizowanym przez MEN i CODN. Grażyna Czetwertyńska w imieniu Kapituły konkursowej przypomniała warunki konkursu i kryteria oceniania prac. Przedmiotem dwuetapowej pracy Kapituły było  20 programów wychowania przedszkolnego - do  10 sierpnia 2009 r. złożono 22 prace konkursowe, dwie z nich nie spełniały wymogów formalnych, określonych w regulaminie konkursu. Pierwszą nagrodę przyznano równorzędnie dwóm programom: „Dobry start przedszkolaka” Moniki Rościszowskiej -Woźniak oraz  „Zanim będę uczniem” Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały. II nagrodę zdobył program „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”  Renaty Czekalskiej, Aleksandry Gaj, Barbary Lauby, Joanny Matczak. Anny Piecusiak, Joanny Sosnowskiej. III - program „ Ku dziecku”  Barbary Bilewicz - Kuźnia i Teresy Parczewskiej. Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia programom: „Od przedszkolaka do pierwszaka” Iwony Brody oraz „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej.

Programy, a także ich prezentacja w czasie uroczystości, cechował wysokiej klasy profesjonalizm. Są przykładami kreatywnych aktualizacji znanych koncepcji pedagogicznych - Montessori, inteligencji wielorakich, konstruktywizmu - z których wynikają działania  będące wielostronnym wspomaganiem rozwoju dziecka, przygotowaniem go do dalszej edukacji - z uwzględnieniem zarówno indywidualnego potencjału dziecka, jak i różnorodnych warunków pracy przedszkola. Program Moniki Rościszowskiej - Woźniak jest szczególnie przydatny dla organizatorów małych form wychowania przedszkolnego i tworzenia możliwości wyrównywania szans edukacyjnych. Program Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały jest znakomicie przygotowanym  pakietem programowym, metodycznym i organizacyjnym wraz z narzędziami diagnostycznymi, uwzględniającym nową podstawę programową - który może być realizowany w systemie powszechnego wychowania przedszkolnego. W rozwiązaniach zaproponowanych w nagrodzonych programach, zgodnie z zasadami edukacji włączającej,  naturalne miejsce mają dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Minister Katarzyna Hall była obecna w czasie całej uroczystości, przysłuchując się prezentacjom nagrodzonych programów. Gratulujemy Nagrodzonym i Uczestnikom konkursu!

źródło: Informacja własna, 24 września 2009r.