Czy pracownikowi samorządowemu szkoły można zaliczyć do nagrody jubileuszowej okres sprawowania samodzielnej opieki nad dziećmi w okresie 17.08.1982 r. - 4.02.1990 r.?
Pracownik nie pracował przed tym okresem zawodowo. Pierwsze zatrudnienie miało miejsce od 1.10.1993 r. Wskazuję że pracownik wcześniej wymienionego okresu nie podawał, pobierając nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy. Pracownik odszedł z pracy - 31.08.2016 r., a następnie pobierał zasiłek dla bezrobotnych.

Okres opieki nad dziećmi nie jest wliczany do stażu pracowniczego.
Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych do okresu pracy uprawniającego pracownika niepedagogicznego do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okres niewykonywania pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi nie jest okresem zatrudnienia. Nie jest również tzw. okresem równorzędnym, ponieważ żaden przepis nie stanowi, że okres sprawowania takiej opieki jest okresem wliczanym do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie może zatem zostać wliczony do stażu uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej. Nie ma tutaj znaczenia okoliczność, że okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem: a) w wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie - bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat, b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko są uwzględniane w stażu emerytalnym jako okres nieskładkowy w oparciu o art. 7 pkt 5 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Staż emerytalny nie jest równoważny ze stażem pracowniczym.

 

Gimnazja w Polsce: efekty edukacyjne, finanse, organizacja
Antoni Jeżowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł