Nauczyciele tak jak inni pracownicy są chronieni przed mobbingiem, choć nie wynika to wprost z Karty Nauczyciela, bo nie ma ona przepisów poświęconych takim zachowaniom.

Przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach wkrótce mniej restrykcyjne>>

 

Formalne wymogi czasem problematyczne

Jak wyjaśnia dr Magdalena Zwolińska,  partner w NGL Legal, nie ma żadnej odrębności odnośnie przepisów prawa pracy w zakresie mobbingu wobec nauczycieli. - Zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela, w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy, co oznacza, że przepis art. 94(3) kp dot. mobbingu będzie miała zastosowanie na zasadach tam przewidzianych - tłumaczy. Dodaje, że nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Czytaj w LEX: Mobbing w środowisku oświatowym. Metody przeciwdziałania >

 

 

Trudna do zinterpretowania może być sytuacja, gdy nauczyciela nęka się dużą liczbą formalnych wymogów - np. - teoretycznie zgodnie z prawem - kontroluje się, kieruje się do niego mnóstwo pism, każe składać liczne sprawozdania i ze wszystkiego się tłumaczyć.

Czytaj w LEX: Mobbing a stalking >

- Takie działania  mogą być uznane za mobbing, ale to na nauczycielu leży wykazanie, że zaistniały przesłanki mobbingu. Co do zasady wydawanie przez pracodawcę poleceń dotyczących pracy nie stanowi naruszenia godności pracownika, nierównego traktowania lub dyskryminacji, czy mobbingu. Stosowanie przez pracodawcę mobbingu może polegać na podejmowaniu działań w granicach jego ustawowych uprawnień - tłumaczy dr Zwolińska. Dodaje, że zgodnie z orzecznictwem SN (wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r. I PK 103/05), wszystkie przesłanki mobbingu muszą być jednak spełnione łącznie, a więc działania pracodawcy muszą być jednocześnie uporczywe i długotrwałe oraz polegać na nękaniu lub zastraszaniu pracownika.

Niezbędnik poświęcony mobbingowi w szkole ukaże się w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" nr 2/2020>>

Dyrektor i organ prowadzący mają chronić przed nękaniem

Zdarza się , że to nie dyrektor, a inne osoby, niepracujące w szkole, nękają nauczycieli zapytaniami, skargami i innymi biurokratycznymi hakami. W takiej sytuacji organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły mają obowiązek występowania w obronie nauczycieli, których uprawnienia zostaną naruszone.

Sprawdź w LEX: Jakie środki prawne może zastosować dyrektor w przypadku agresji dziecka w czasie zajęć lekcyjnych i pobytu na świetlicy? >

 

 

- Chodzi tu przede wszystkim o zgłaszanie podejrzenia popełnienia przestępstwa, którego ofiarą pada nauczyciel. Niemniej, jako że dyrektor szkoły jest osobą kierującą szkołą, powinien on uwzględniać komfort pracy nauczyciela, aby jak najlepiej i najefektywniej wykonywał swoje obowiązki. Uporczywe kierowanie wielu pytań do nauczyciela może być uznane za działanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego, na co dyrektor powinien reagować. Należy też pamiętać o tym, że jeśli rzeczywiście dojdzie do mobbingu – to odpowiedzialnym za jego wystąpienie będzie pracodawca. Działania antymobbingowe są obowiązkiem każdego pracodawcy  - tłumaczy dr Magdalena Zwolińska.

Zobacz procedurę w LEX: Postępowanie antymobbingowe w zakładzie pracy >