Nowe druki odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 205). Wprowadziło ono m.in. obowiązek umieszczania na świadectwie ukończenia gimnazjum informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 
MEN publikuje świadectwa ukończenia gimnazjum w języku litewskim i ukraińskim. Rozporządzenie oraz wzory dostępne tutaj>>
Szczegółowy opis ww. nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i druków szkolnych dostępny tutaj>>