Koncepcja bez zmian
MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Nowe regulacje utrzymują podział obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na zajęcia klasowo-lekcyjne i zajęcia do wyboru przez ucznia. Te ostatnie  mogą być realizowane postaci zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, w wymiarze maksymalnie dwóch  lekcji tygodniowo w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zajęcia z kilku tygodni można łączyć tak, aby możliwe było np. zorganizowanie kilkugodzinnej wycieczki w ramach zajęć turystycznych. Przygotowanie i przedstawienie  propozycji tych zajęć jest zadaniem dyrektora szkoły.
 

Reforma oświaty: bez większych zmian w nauczaniu religii>>

Łatwiejsza organizacja dodatkowych lekcji
Zmianą wobec dotychczasowych przepisów jest doprecyzowanie, że zajęcia do wyboru mogą być prowadzone przez innych nauczycieli - według MEN rozwiązanie to poszerzy wachlarz zajęć do wyboru przez ucznia. Uściślone zostaną także rodzaje możliwych grup ćwiczebnych - dopuszczono grupy: oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe i (w przypadku zespołów szkół) międzyszkolne. W przypadku zajęć z tanecznych lub aktywnej turystyki w jednej grupie mogą znajdować się uczniowie w różnym wieku.

"Wiele dyscyplin sportu to dyscypliny indywidualne lub takie w  ćwiczeniu, których różnica wieku jest nieistotna. Dlatego możliwość tworzenia grup różnego rodzaju może mieć wpływ na bogactwo wyboru zajęć wychowania fizycznego" - podkreśla MEN w uzasadnieniu.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów