Od września nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu, po czym obligatoryjnie przystąpi do egzaminu na nauczyciela mianowanego - przygotowanie będzie trwać 3 lata i 9 miesięcy. Dłużej, jeżeli mu się nie uda. Zmianami w Karcie Nauczyciela Sejm zajmie się już w przyszłym tygodniu.

Karta Nauczyciela ucieka od stałych zobowiązań – na czasowej umowie choćby i dwadzieścia lat>>

Dwie lekcje pokazowe

W drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:

  1. dyrektora szkoły;
  2. mentora;
  3. doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły.

 

Sprawdź też: Ważne terminy dla organów prowadzących - Sierpień 2022 >>>

 

Kolejne takie zajęcia przeprowadzi w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu. Nauczyciel, który uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły, w skład której wejdą:

  1. dyrektor szkoły, jako jej przewodniczący;
  2. ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
  3. doradca metodyczny albo nauczyciel konsultant albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły. Na wniosek nauczyciela, w pracach komisji będzie mógł brać udział w charakterze obserwatora również przedstawiciel związku zawodowego wskazanego w tym wniosku.

 

 

Komisja omówi zajęcia z nauczycielem

Szczegóły ureguluje rozporządzenie, które przekazano do konsultacji społecznych - po przeprowadzeniu zajęć komisja będzie omawiała je z nauczycielem odnosząc się do jego umiejętności, w szczególności elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, jego kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej pomiędzy uczniem a nauczycielem. Komisja również przeprowadzi rozmowę z nauczycielem na temat metodyki przeprowadzonych zajęć i indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykona zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane przez nauczyciela w trakcie zajęć.

Czytaj też: Ocena pracy nauczyciela - komentarz praktyczny >>>

Następnie każdy z członków komisji będzie oceniał przeprowadzone przez nauczyciela zajęcia pod kątem wskazanych w projekcie rozporządzenia kryteriów, tj.: poprawności merytorycznej, poprawności zastosowanych metod i form pracy, indywidualizacji nauczania, realizacji celów lekcji, a także umiejętności posiadanych przez nauczyciela, w szczególności elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach, kultury osobistej oraz komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem.

 

 

Pięć punktów zalicza zajęcia

Każdy z członków komisji będzie oceniał spełnienie przez nauczyciela ww. kryteriów, przyznając łącznie za wszystkie kryteria maksymalnie 10 punktów. Komisja wyda pozytywną opinię, jeżeli średnia arytmetyczna otrzymanych przez nauczyciela punktów wyniesie co najmniej 5. Komisja podejmie rozstrzygnięcie w obecności co najmniej dwie trzecie składu swoich członków. Nauczyciel w okresie przygotowania do zawodu powinien również dokonywać ewaluacji własnej pracy i wykorzystywać jej wyniki do doskonalenia dalszej pracy, a także dzielić się wiedzą z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego. Komisja podejmie rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków.  Pozytywna opinia komisji będzie jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jeżeli się nie uda, konieczne będzie odbycie dodatkowego przygotowania – w wymiarze roku i 9 miesięcy.

Czytaj też: Zatrudnienie nauczyciela po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego >

 

Rozporządzenie ureguluje również kwestie dotyczące przebiegu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego) oraz rozmowy komisji kwalifikacyjnej z nauczycielem (w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego). Zgodnie z projektowanymi przepisami, po przeprowadzonej ocenie formalnej wniosku, komisja egzaminacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapozna się z opinią na temat lekcji przeprowadzonej przez nauczyciela w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu oraz oceną pracy nauczyciela, a następnie przeprowadzi egzamin, podczas którego nauczyciel będzie odpowiadał na pytania komisji dotyczące wymagań z zakresu wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela (wymagania te zostały określone w projekcie rozporządzenia) oraz będzie musiał wykazać się umiejętnością rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą.