Historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie (w zakresie podstawowym) stopniowo, począwszy od roku szkolnego 2022/2023 w klasach I szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, BS I) i sukcesywnie w kolejnych latach – kolejne klasy.  Pozostałe klasy liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 do zakończenia cyklu kształcenia będzie obowiązywać podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w dotychczasowym brzmieniu.

Czytaj więcej: Historia i teraźniejszość zamiast wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym – nowy przedmiot w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. >>>

Historia i teraźniejszość już od 1 września 2022 r. - rozporządzenia opublikowane>>

HiT nie zwiększy liczby godzin

Są również zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół związany ze wskazanymi propozycjami. Planowany wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będzie przedstawiać się następująco:

  • wymiar godzin nowego przedmiotu historia i teraźniejszość będzie wynosił 3 godziny w cyklu kształcenia (w liceum i technikum) zamiast obecnych 2 godzin przeznaczonych na przedmiot wiedza o społeczeństwie,
  • wymiar godzin historii w zakresie podstawowym z obecnych 8 będzie wynosił 7 godzin (w cyklu kształcenia),
  • wymiar godzin przedmiotów: historia oraz wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego i będzie wynosić odpowiednio: 6 h (historia) i 8 h (wiedza o społeczeństwie), w cyklu kształcenia,
  • wymiar godzin przedmiotu historia i społeczeństwo w branżowej szkole I i II stopnia, w której nowy przedmiot również zastąpi wiedzę o społeczeństwie, będzie wynosił 1 godzinę w cyklu kształcenia, 
  • łączna liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego nie ulegnie zmianie; zmiany w liczbie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych będą polegać wyłącznie na przesunięciach między klasami. 

 

Kwalifikacje z historii i teraźniejszości

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i historia i teraźniejszość w szkołach posiada m. in. osoba, która ukończyła:

  1. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  2. studia magisterskie na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej dla tego przedmiotu na odpowiednim etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
  3. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

 

Jak wyjaśnia MEiN - ustalenie, czy ukończony kierunek studiów - w przypadku kiedy nie odpowiada on ściśle nauczanemu przedmiotowi - daje wystarczające kwalifikacje i tym samym spełniony jest warunek wskazany powyżej w pkt 2, należy do dyrektora szkoły, który stosownie do art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Do jego kompetencji należy podejmowanie określonych przepisami prawa decyzji w zakresie spraw pracowniczych.

Czasem wystarczy sama historia

To dyrektor szkoły ocenia kwalifikacje nauczyciela, uwzględniając przy tym zakres kształcenia zrealizowany na studiach. Konstrukcja powyższego przepisu umożliwia powierzenie nauczania przedmiotów: wiedza o społeczeństwie i historia i teraźniejszość absolwentom studiów na kierunku historia oraz innych kierunków realizowanych w ramach nauk społecznych np. w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

 

A zatem nowego przedmiotu (historia i teraźniejszość) będą mogli uczyć nauczyciele mający kwalifikacje do nauczania historii i do nauczania wiedzy o społeczeństwie (w szkołach ponadpodstawowych). Jak jednak wskazuje MEiN - w przypadku nauczycieli uczących wyłącznie wiedzy o społeczeństwie wydaje się zasadne przyjęcie stanowiska, że ocena kwalifikacji nauczyciela powinna być dokonywana przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem zakresu kształcenia zrealizowanego na studiach i zakresu treści podstawy programowej nowego przedmiotu.

- W przypadku kwalifikacji do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie Ministerstwo Edukacji i Nauki zawsze wyrażało opinię, że absolwenci studiów magisterskich na kierunku historia posiadający przygotowanie pedagogiczne – mają również kwalifikacje do nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - podkreśla w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski.