Kurator oświaty umieszcza w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości tylko zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie. Z danych z bazy wypoczynku – stan z 15 lipca – wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje 25 700 zgłoszeń. Dalszych 2091 zgłoszeń czeka na zatwierdzenie. 601 zgłoszeń zostało przekazanych do korekty. Liczba uczestników wypoczynków organizowanego w kraju wynosi 628,3 tys., na półkoloniach – 390,6 tys., a za granicą – 43,6 tys. Łącznie 1 mln 062,5 tys.

 

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, wypoczynki zgłoszono w Portugalii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Chorwacji, Malcie, Bułgarii, Niemczech, Francji, Grecji, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Czechach, Węgrzech, Hiszpanii, Cyprze, Grecji, Irlandii i w Albanii.

Czytaj: ​Organizator kolonii musi zgłosić je do kuratorium>>

Czytaj też: Usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą a podatek od towarów i usług >>>

Kuratoria mogą kontrolować miejsca wypoczynku

Organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid – zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

Czytaj też: Kwalifikacje nauczycieli jako opiekunów wycieczek szkolnych i grup kolonijnych - warunki i zakres odpowiedzialności >

W przypadku występowania nieprawidłowości, już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora wypoczynku i domagać się ich likwidacji, powołując się na przepisy rozporządzenia. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia. Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie, co stanowi gwarancję właściwego zorganizowania wypoczynku.

Również w czasie realizacji wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, straży pożarnej i do innych służb porządkowych. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Nadzór nad organizacją wypoczynku za granicą sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.(ms/pap)