Uprawnienia takie posiada organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Nieruchomości mogą być przedmiotem oddania w trwały zarząd. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - dalej u.g.n., nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>