Kto określa wysokość dodatku motywacyjnego?

Do września pełnię funkcję dyrektora szkoły. Kto w związku z tym będzie od września decydował o przyznaniu dodatku motywacyjnego i jego wysokości? Zgodnie z uchwałą rady miejskiej, warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest uzyskanie w półroczu poprzedzającym jego przyznanie znaczących osiągnięć, a moja placówka takowe uzyskała.

Czy wysokość dodatku motywacyjnego powinien określić burmistrz czy nowy dyrektor?

Układ stosunków i zależności dyrektora od organu sprawującego nadzór pedagogiczny ogranicza kompetencje organu prowadzącego szkołę jedynie do nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych – w zakresie określonym w treści art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. Brak jest podstaw prawnych do uznania zarządu gminy za organ zarządzający szkołą w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., podobnie: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2002 r. (wyrok NSA z dnia 19 lutego 2002 r. II SA 3053/01, LEX nr 82679). Zgodnie art. 39 ust. 7 u.s.o., w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.

W związku z treścią art. 39 ust. 7 u.s.o. w przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący. W przypadku wakatu na stanowisku dyrektora, do czasu wyłonienia kandydatury dyrektora w konkursie lub powierzenia tego stanowiska innej osobie, gdy konkurs nie wyłonił kandydata, organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy (art. 36a ust. 5 u.s.o.). Wówczas osoby zastępujące dyrektora szkoły będą posiadały kompetencję do określania wysokości dodatku motywacyjnego na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.

Krzysztof Lisowski, autor współpracujący z Publikacją Prawo Oświatowe

Data publikacji: 8 czerwca 2012 r.