Konkurs MEN na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Niezbędne warunki jakie są wymagane od zainteresowanych kandydatów to przede wszystkim wykształcenie wyższe, 7-letni staż pracy w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym. Ponadto doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub badaniami dotyczącymi oceniania zewnętrznego oraz znajomość wskazanych w ofercie regulacji prawnych z zakresu m.in. prawa oświatowego.

Jak podaje MEN "preferowani są kandydaci posiadający dodatkowo stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, znajomość systemów oceniania w Polsce i za granicą, udokumentowany udział w programach lub badaniach związanych z ocenianiem zewnętrznym, ukończone szkolenia z zakresu pomiaru dydaktycznego oraz znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie komunikatywnym".

Oferty z wymaganymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej lub przesłać drogą pocztową na wskazany adres do 22 marca 2013 r.

Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie, z podanym adresem do korespondencji, adresem e-mail, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora CKE".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 6 marca 2013 r.

Data publikacji: 6 marca 2013 r.