Pierwsze ze spotkań dotyczyło osób z dysfunkcją wzroku. Konferencja odbyła się 10 kwietnia 2014 r. Podczas obrad szczególny akcent położono na wykorzystanie mediów elektronicznych w pracy z uczniami z tym rodzajem niepełnosprawności. Uczestnicy konferencji mieli również okazję przyjrzeć się edukacji włączającej w kontekście uwarunkowań prawnych i wyzwań, jakie przed nią stoją we współczesnej rzeczywistości oświatowej. Konferencję otworzyli prof. Stefan Kwiatkowski – prorektor ds. nauki APS oraz Elżbieta Piotrowska-Albin - Dyrektor Segmentu Edukacja Wolters Kluwer SA. Oprócz reprezentantów środowiska oświatowego i naukowego w obradach wzięli udział również przedstawiciele organizacji społecznych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, w tym m.in.  Fundacji na Rzecz Centrum Edukacyjnego dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących „CEDUNIS”, Fundacji” Szansa dla Niewidomych”. Sponsorem konferencji była firma SAD. Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom, które włączyły się w rozpropagowanie tego - ważnego dla środowiska osób niedowidzących -  spotkania. Więcej>>

Polecamy: Kształcenie specjalne w systemie oświaty. Vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców>>