Klasy wojskowe i policyjne już od dawna funkcjonują w niektórych liceach, ich istnienie nie ma natomiast odpowiedniego oparcia w przepisach. Jak tłumaczą autorzy projektu, MON nie ma realnego wpływu na to, w jaki sposób prowadzi się zajęcia w klasach mundurowych. W świetle obowiązującego prawa resort może oferować pewien zakres wsparcia (np. pomoc w realizacji zajęć, programy szkolenia młodzieży, szkolenie nauczycieli), ale nie może określać standardów i egzekwować ich spełnianie.

 

Subwencja na finansowanie szkół w 2020 wyższa>>

 

Klasy w szkołach ponadpostawowych

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowelizacja, która wprowadzi oddziały przygotowania wojskowego do systemu oświaty. Będzie to oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowany zgodnie z wytycznymi resortu obrony.  Posłowie PiS, którzy wnioskowali o wprowadzenie nowych przepisów, argumentowali, że obecnie programy rozszerzające edukację dla bezpieczeństwa cieszą się dużą popularnością wśród szkół, choć od 20 lat funkcjonują na zasadach eksperymentu pedagogicznego.

Edukacja wojskowa ma być przedmiotem realizowanym na podobnych zasadach jak zajęcia sportowe (sprofilowane według specjalności). Ustawa wprowadza oddziały przygotowania wojskowego w wyliczeniu szkół ponadpodstawowych obok m.in. klas specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych czy leśnych. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021.

 

Potrzebne zezwolenie MON

Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Według nowych przepisów utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

 

 


 

Dla uzyskania zezwolenia konieczne jest:

  • zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
  • występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;
  • możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
  • pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.

 

Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego. Trzeba dołączyć do niego opinię rady pedagogicznej.

Po klasie mundurowej łatwiej do wojska

Absolwenci szkół objętych nowymi rozwiązaniami będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu w uczelniach wojskowych, a także będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Każdy, kto taką służbę odbędzie i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy.

 

 Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  • program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając na uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych i obronnych wśród uczniów;
  • organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia
  • warunki realizacji zajęć praktycznych, uwzględniając bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych przez instruktorów organizacji proobronnych, w celu nabycia przez uczniów praktycznych umiejętności wojskowych.