Od początku nowego roku obowiązywać będzie rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej. W 2020 finansowy standard A (kwota na każdego ucznia) wyniesie ok. 5.986  zł. W stosunku do roku 2019 (5.568 zł) to o ok. 7,5 proc. - 418 zł więcej niż w 2019 r. Według resortu oświaty wystarczy to na sfinansowanie kosztów kolejnych podwyżek dla nauczycieli oraz pokrycie wydatków związanych z nowelizacją dotyczącą awansu zawodowego pedagogów.

 

Więcej dla uczniów szkół branżowych

Subwencja wyniesie 49,7 mld zł i jest wyższa w stosunku do tegorocznej o około 2,8 mld zł. Oznacza to wzrost o 6 proc. Nakłady na edukację są sukcesywnie zwiększane. Od 2016 roku subwencja oświatowa wzrosła w sumie o ok. 9,4 mld zł.

Sprawdź w LEX: Jak wyliczyć liczebność klas do celów subwencji oświatowej? >

Po raz pierwszy w 2020 r. w podziale subwencji oświatowej zostanie uwzględniona prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy określona w obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej. Dotychczas w podziale subwencji oświatowej w roku 2019 wprowadzono wagę o wartości 0,2 dla uczniów (ok. 1 197 zł na ucznia) i 0,08 dla młodocianych pracowników (ok. 479 zł na młodocianego pracownika), kształcących się w zawodach, na które prognozowano zwiększone zapotrzebowanie na rynku pracy, co wynika z obecnie obowiązującego brzmienia delegacji ustawowej w tym zakresie (vide art. 28 ust. 6 pkt 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Czytaj w LEX: Finansowanie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych >

Wysokość finansowania ustalono w takiej samej wysokości, jak w przypadku wag obejmujących zawody, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości, tj. waga 0,2 dla uczniów (ok. 1 197 zł na ucznia) i 0,08 dla uczniów będących młodocianymi pracownikami (ok. 479 zł na młodocianego pracownika). W algorytmie na 2020 r. wagi obejmują uczniów lub słuchaczy, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020.

Czytaj w LEX: Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września 2019 r. >

 

Finansowanie podwyżek za 2019 r.

Uwzględniono finansowanie świadczenia dla nauczycieli stażystów „na start”. Wprowadzono analogiczne rozwiązanie jak przyjęte w 2019 r. Aby poziom finansowania nauczyciela stażysty był taki sam jak w 2019 r. wprowadzono wagę dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego o wartości 0,21.

Sprawdź w LEX: Czy ze środków subwencji oświatowej na dzieci niepełnosprawne można zakupić laptop? >

Wyłączono z algorytmu podziału subwencji oświatowej dodatkowo etaty nauczycieli nieobecnych, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dotychczas wyłączeni byli wyłącznie nauczyciele przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych. Nauczyciele przybywający na wszystkich ww. urlopach są wyłączeni przy wyliczaniu wskaźnika korygującego.


W przypadku gdy w jednostce samorządu terytorialnego nie wykazano uczniów i słuchaczy w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę, dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, ani wychowanków w placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę. Uszczegółowiono zakres dotychczasowej wagi P21 (projektowana waga P23) dla uczniów szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych w szkołach ponadpodstawowych kształcących się w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego w ten sposób, że waga ta dotyczy uczniów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku szkolnego 2019/2020.

Sprawdź w LEX: Czy nauczyciel, który przebywa na urlopie macierzyńskim, może przystąpić do egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego? >

Nie ma podwyżek na 2020 r.

Resort finansów proponuje, by kwota bazowa służąca do wyliczania nauczycielskich wynagrodzeń w 2020 r. wynosiła 3 337,55 zł. I choć faktycznie wzrośnie ona o 292,34 zł, to nie będzie to raczej równoznaczne z podwyżkami dla nauczycieli. A to dlatego, że rząd podwyższył wynagrodzenia pedagogów w  2019 r., ale nie korygując kwot określonych w ustawie budżetowej. Pozostawiono ją na poziomie określonym na styczeń 2019 - czyli 3.045, 21 zł. Wzrost wyniesie właśnie ok. 9,6 proc., co jest tożsame z podwyżką wynagrodzeń od 1 września 2019 r.

Według uzasadnienia pieniądze przeznaczone będą na nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, w tym: "sfinansowanie skutku na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, którą wprowadzono od dnia 1 września 2019 r.” O pieniądzach na 2020 r. projekt nie wspomina.

Warto przeczytać:

Subwencja 2020 bez pieniędzy na podwyżki. MEN: pensje nauczycieli wzrosną>>