Jaki stopień awansu zawodowego przysługuje nauczycielowi, który posiada stopień nauczyciela mianowanego nadany przez dyrektora szkoły w roku 1996, a do chwili obecnej pracował poza szkolnictwem?
Z dniem 1 września 2009 r. będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin jako nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Nauczyciel w dniu zatrudnienia w szkole nie może uzyskać stopnia nauczyciela mianowanego, a jedynie stopień nauczyciela stażysty lub kontraktowego.
Nauczycielowi nie może być nadany stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa ponieważ, nie był zatrudniony w szkole w 2000 r., przerwa w zatrudnieniu w szkole była dłuższa niż 5 lat (wynosiła 13 lat, od 1996 do 2009 r.).
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239 z późn. zm.), tj. z dniem 6 kwietnia 2000 r., nauczyciele pozostający w zatrudnieniu uzyskali z mocy prawa określony stopień awansu zawodowego zgodnie z przepisami określonymi w art. 7 ust. 1, 3, 6 i 7, w art. 10 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz w art. 10 ust. 4 i 5 ustawy. Uzyskany z mocy prawa stopień awansu zawodowego uzależniony został od:
- formy zatrudnienia (umowa o pracę lub mianowanie),
- zgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami,
- wymiaru zatrudnienia.
Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. nauczyciele w dniu 6 kwietnia 2000 r., na podstawie mianowania z tym dniem uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego i stali się nauczycielami zatrudnionymi na podstawie mianowania.
W myśl przepisu art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r., nauczyciele spełniający wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy i podejmujący ponownie zatrudnienie w szkole uzyskali z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego z dniem ponownego zatrudnienia w szkole, jeżeli przerwa w zatrudnieniu nie przekracza 5 lat.
Stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa uzyskali również nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy byli zatrudnieni zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 10 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r.).
Zgodnie natomiast z art. 9a ust. 2 Karty Nauczyciela, osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego, z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. W myśl art. 9a ust. 3 KN, nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego.