Pytanie
Jaki należy wystawić PIT do Urzędu Skarbowego od wypłaconego uczniowi stypendium starosty za wyniki w nauce, w grudniu, łącznie za miesiące wrzesień, październik, listopad, grudzień, w kwocie ogółem 384 zł?
Uczeń złożył przed wypłatą oświadczenie PIT 2C.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2012 r.
Jak stanowią przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., od podatku dochodowego zwolnione są m.in.:
a) świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty;
b) stypendia dla uczniów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
Świadczenia materialne dla uczniów, o których mowa powyżej w pkt b zwolnione są z podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł.
Do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnienie to stosowane było wówczas, jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złożył płatnikowi oświadczenie (PIT 2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e u.p.d.o.f. (wymóg taki zawarty był w obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. art. 21 ust. 10 u.p.d.o.f.).
Od roku 2011 został zniesiony obowiązek składania płatnikowi oświadczenia o nieuzyskiwaniu innych dochodów.
Płatnicy wskazanych stypendiów są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT 8S), i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 35 ust. 10 u.p.d.o.f.).
Jak można wnioskować z treści pytania - stypendium dla ucznia mieści się w grupie świadczeń określonych powyżej w pkt b, dlatego też płatnik tego stypendium zobowiązany jest do końca lutego sporządzić informację o wysokości wypłaconego w ubiegłym roku podatkowym stypendium na druku PIT 8C oraz przesłać tę informację (PIT 8C) podatnikowi i właściwemu urzędowi skarbowemu. Wzór tego druku określony został w załączniku Nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 252, poz. 1514).
Magdalena Sender