Czy w związku z zapisem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373) - dalej r.r.k.d.s. - § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j - kandydat na stanowisko dyrektora, przystępując do konkursu, powinien złożyć oświadczenie o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego według załącznika nr 2a do ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.) - dalej u.i.d.b.p.?
Czy forma tego oświadczenia jest dowolna?

Kandydat na dyrektora szkoły publicznej powinien złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. W tym przypadku kandydaci przedkładają informację według wzoru załącznik nr 2a do u.i.d.b.p.
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j r.r.k.d.s. wymagane jest od kandydatów na dyrektorów szkół publicznych przystępujących do konkursów złożenie oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, wynikającego z art. 7 ust. 1 i ust. 3a u.i.d.b.p.
Kandydaci na dyrektorów szkół, którzy oświadczają, że nie pracowali, nie pełnili służby ani nie byli świadomymi i tajnymi współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa, wypełniają jedynie pierwszy segment części A oświadczenia lustracyjnego według wzoru załącznika nr 1a do u.i.d.b.p.
W myśl zapisu art. 7 ust. 3a u.i.d.b.p. osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego. W tym przypadku kandydaci przedkładają informację według wzoru załącznik nr 2a do u.i.d.b.p.
Gdy ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, kandydaci są zobowiązani przedłożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego najpóźniej w chwili złożenia oferty.

Bożena Barszczewska