Jaka jest procedura przedłużenia upoważnienia do dostępu do systemu informacji oświatowej dyrektorowi szkoły i pracownikom placówki oświatowej?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Jaka jest procedura przedłużenia upoważnienia do dostępu do systemu informacji oświatowej dyrektorowi szkoły i pracownikom?

Odpowiedź:

Powyższe kwestie zostały uregulowane w art. 75 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.) – dalej u.s.i.o.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, okres ważności upoważnienia do dostępu do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) następuje na wniosek osoby upoważnionej. We wniosku o przedłużenie ważności upoważnienia zawiera się następujące dane:

1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz stanowisko osoby upoważnionej;

2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;

3) okres, na jaki ma być przedłużone upoważnienie.

Wniosek, w postaci elektronicznej, należy złożyć nie wcześniej niż na 3 miesiące i nie później niż na miesiąc przed upływem terminu ważności aktualnego upoważnienia. Przedłużenia okresu ważności upoważnienia dokonuje podmiot właściwy do udzielenia upoważnienia.

Upoważnienia udziela się po przeprowadzeniu procedury weryfikacji dostępu do bazy danych SIO. Podmiot właściwy do przedłużenia upoważnienia, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku, oraz tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.

Po stwierdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku oraz potwierdzeniu tożsamości osoby, której wniosek dotyczy, okres ważności upoważnienia ulega przedłużeniu. Wraz z przedłużeniem upoważnienia osoba upoważniona otrzymuje niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO.

Okres ważności upoważnienia zostaje przedłużony na kolejny okres nieprzekraczający maksymalnych okresów określonych w u.s.i.o. (okres zajmowania stanowiska przez dyrektora szkoły, jednak nie dłużej niż na 5 lat).

Magdalena Sender, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 3 września 2014 r.

Data publikacji: 4 września 2014 r.