Zasady składania odwołań od egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego zawiera art. 44zzz - ustawy o systemie oświaty. Ale w tym roku, minister ponownie skorzystał z uprawnień, które daje mu art. 30b Prawa oświatowego. Przepis ten - dodany przez "specustawę koronawirusową", umożliwia modyfikację zasad przeprowadzenia egzaminów w drodze rozporządzenia.

Czytaj w LEX: Organizacja egzaminu maturalnego w okresie pandemii >

 

Bez wizyty się nie obejdzie

Zmiany wprowadzone nowelą rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 891) nie są drastyczne, sama procedura będzie wyglądała podobnie, skróci się jedynie część terminów - związanych z działaniem Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

- Nie ma możliwości uniknięcia wizyty w OKE - mówi dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. - OKE cały czas prowadzą wglądy – teraz również w przypadku egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z całym reżimem sanitarnym – maseczki, przyłbice, odległości, wyznaczanie konkretnej godziny. Jeżeli sytuacja się znacznie pogorszy – będziemy myśleć o zmianach, na razie jednak ich nie wprowadzamy - tłumaczy.

Czytaj w LEX: Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 >

 

Pół roku na wgląd do pracy

Aby złożyć odwołanie, trzeba najpierw dowiedzieć się, czy ma się ku temu podstawy. Dlatego właśnie pierwszym krokiem jest wystąpienie o wgląd do pracy - absolwent ma na to 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników. Wiadomo jednak, że po upływie terminów rekrutacji na studia, nie będzie to szczególnie rozchwytywana opcja. A zatem o wgląd do pracy lepiej wystąpić od razu, zwłaszcza że decyduje kolejność zgłoszeń.  Procedura nie jest szczególnie sformalizowana - wniosek do OKE można wysłać mailem.

Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko zdającego;
  2. PESEL;
  3. dane teleadresowe (w tym adres e-mail i nr telefonu);
  4. przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd dotyczy.

 

W ciągu pięciu dni roboczych maturzysta dowie się, kiedy będzie mógł obejrzeć swoją pracę. Zazwyczaj możliwe jest to w ciągu kilku dni, choć przy dużej liczbie wniosków czas oczekiwania może wydłużyć się do dwóch tygodni. W przypadku spóźnienia się absolwenta termin najczęściej przesuwany jest na późniejszą godzinę tego samego dnia.

Czytaj w LEX: Czy można dokonać przesunięcia terminu przeprowadzenia oceny pracy nauczyciela w związku ze stanem epidemii? >

 

Wniosek o ponowne sprawdzenie

Maturzysta ma co najmniej 30 minut na przejrzenie pracy, może też sfotografować arkusz i sporządzić notatki. Z tym, że do tych ostatnich nie użyje własnego długopisu - wszystko zapewni mu OKE, żeby uniknąć ewentualnych nadużyć. Osoba, która po przejrzeniu pracy stwierdzi, że przyznano jej za mało punktów, ma dwa dni robocze na złożenie wniosku o ponowne sprawdzenie pracy. Taki wniosek również można złożyć mailem. Powinien zawierać uzasadnienie ze wskazaniem, które punkty wydają się maturzyście wątpliwe. 

Weryfikacji OKE dokonuje się w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku Gdy zarzuty dotyczą kwestii technicznych - na przykład źle policzonych punktów - sprawdza to pracownik komisji. Jeżeli mają merytoryczny charakter to budzące kontrowersje zadania ponownie sprawdza egzaminator. 

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik egzaminu maturalnego i wydaje nowe świadectwo lub aneks.

 

Krótsze terminy na odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Gdy pierwsze odwołanie nie przyniosło skutku, a maturzysta chce kontynuować procedurę odwoławczą, musi zwrócić się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. I tu część terminów ulega zmianie - absolwent  ma pięć dni  (normalnie siedem) na złożenie odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - robi to za pośrednictwem dyrektora OKE.

Kolegium ma - od chwili otrzymania odwołania - 16 dni na jego rozpatrzenie. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.