Szkoła zaoczna. W roku szkolnym 2008/2009 w klasie I liceum uzupełniającego dla domorosłych (forma zaoczna) uzyskało promocję do klasy II 10 uczniów. Ze względów finansowych organ prowadzący sugeruje rozwiązanie klasy II ponieważ będzie ona liczyła tylko 10 uczniów. Nabór do klasy pierwszej LU w roku szkolnym 2009/10 jest zgodny z zaleceniami organu prowadzącego.
Jaki jest tryb rozwiązania klasy II LU od 1 września 2009 r.?

Zmiana organizacji nauczania wymaga zgody organu prowadzącego wyrażanej poprzez zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły lub aneksu do arkusza.

W załączniku Nr 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm) § 17 stanowi, iż szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Arkusz organizacyjny określa liczbę oddziałów, które funkcjonują w szkole, zgodnie z założeniami przekazanymi dyrektorowi przed sporządzeniem arkusza organizacji szkoły.

Wówczas to organ prowadzący powinien określić dopuszczalną liczebność oddziałów w szkole. Dyrektor szkoły, który chce dokonać zmian w organizacji nauczania musi przygotować aneks do arkusz organizacji szkoły i uzyskać zgodę organu prowadzącego, który go zatwierdzi.
W przedstawionej sytuacji powinien być sporządzony aneks do arkusza organizacji szkoły, który nie będzie przewidywał funkcjonowania klasy II LU w roku szkolnym 2009/2010.
Dyrektor szkoły poinformuje uczniów o rozwiązaniu klasy i pomagając uczniom pragnącym kontynuować naukę w znalezieniu szkoły, dom której mogliby uczęszczać. Należy pamiętać, iż likwidacja klasy może wiązać się z utratą pracy przez nauczycieli i innych pracowników szkoły. Oddział powinien być zlikwidowany z końcem roku szkolnego.
Dyrektor szkoły wraz z organem prowadzącym muszą rozważyć kwestie społeczne związane z likwidacją oddziału. Kwestie finansowe nie powinny przesłaniać losów słuchaczy w sytuacji, gdy kontynuacja nauki w innej placówce nie będzie możliwa.

Bożena Barszczewska