Podczas I zjazdu AZDS omówimy kryteria oraz zasady przeprowadzania rekrutacji a także procedury odwoławcze w przypadku odmowy przyjęcia kandydata oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.

Nowelizacja Karty Nauczyciela sprawi, że szkoły będą musiały zupełnie inaczej zorganizować swoją pracę. Zmienią zasady udzielania urlopów dla poratowania zdrowia i urlopów wypoczynkowych, nauczyciele będą musieli rejestrować wykonywane zajęcia, a gminy mają mieć większy wpływ na pracę nauczycieli (będą decydować o nadawaniu najwyższego stopnia awansu zawodowego i to przy nich mają działać również komisje dyscyplinarne).
Pierwszy zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się 22 stycznia 2014 r. w Warszawie, pomoże uczestnikom przygotować się na te wyzwania. Prelegentki - Teresa Konarska oraz Iwona Kobus to prawniczki od lat zajmujące się prawem oświatowym. Wytłumaczą dokładnie, jakie obowiązki nowe przepisy nakładają na dyrektorów szkół i organy prowadzące. Część wykładu poświęcona zostanie też przepisom przejściowym wprowadzanym przez ustawę.
Dodatkowo, zdając sobie sprawę z tego, że drobne zmiany często niosą ze sobą poważne konsekwencje, prelegentki postarają się dostarczyć uczestnikom ujednolicony tekst Karty Nauczyciela oraz dokładnie omówią każdą wprowadzoną zmianę.
Ale Karta Nauczyciela nie będzie jedynym tematem I zjazdu AZDS. Rok szkolny 2013/2014 został ogłoszony Rokiem Szkoły w Ruchu. Jako że miesięcznik "Dyrektor Szkoły" popiera tę inicjatywę, kolejną kwestią poruszaną podczas zjazdu będą sposoby motywowania uczniów do zdrowego trybu życia, a przede wszystkim do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego uczniowie tak nie lubią lekcji WF oraz poznają sposoby na zmianę takiego podejścia, a także rozwiązania stosowane w innych krajach.

Więcej informacji na temat Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły znaleźć można na stronie internetowej konferencji>>

Plan I zjazdu AZDS: 

1. Rekrutacja do szkół i przedszkoli - założenia i rozwiązania prawne nowelizacji ustawy o systemie oświaty
- Omówienie kryteriów rekrutacji - wskazanie grupy kandydatów o szczególnym statusie uprzywilejowania wynikającym z konstytucji (sytuacja osobista, rodzinna, szczególne zdolności lub osiągnięcia)
- Zasady przeprowadzania rekrutacji
- Procedura postępowania w związku z odwołaniem rodziców od decyzji nieprzyjęcia dziecka do szkoły lub przedszkola

2. Zmiany w Karcie Nauczyciela dotyczące urlopów i przywilejów socjalnych - urlopy wypoczynkowe i urlopy dla poratowania zdrowia - rozwiązania praktyczne (wykładowca: Teresa Konarska, autorka książki "Szkolne prawo pracy. Poradnik dyrektora szkoły")
- Nowe zasady ustalania wymiaru i terminów urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach feryjnych. 
- Zmiana kryteriów przyznawania urlopu zdrowotnego
- Przejęcie postępowania dyscyplinarnego przez samorząd 
- Obligatoryjna rejestracja zajęć
- Udział rodziców w ocenie i awansowaniu

3. Pragmatyka zawodowa nauczycieli - nowe zasady i ich konsekwencje dla dyrektora o organu prowadzącego - wynagrodzenia, awans zawodowy,  rejestracja czasu pracy - rozwiązania praktyczne (wykładowca: Iwona Kobus) 

4. Przygotowanie arkusza organizacyjnego w świetle zmian w prawie oświatowym (wykładowca Teresa Konarska) 
- Określenie czasu pracy
- Ustalenie planu kadrowego
- Możliwości przekształcenia lub rozwiązania stosunku pracy 
- Okresy i terminy wypowiedzenia
- Terminy i sposób techniczny ustalania arkusza organizacyjnego przez dyrektora szkoły i zatwierdzenia go przez organ prowadzący

5. Ocena pracy nauczyciela (wykładowca: Teresa Konarska)
- regulacje prawne związane z oceną pracy nauczycieli,
- ocena jako narzędzie polityki kadrowej,
- jak dobrze umotywować ocenę,
- negatywna ocena pracy nauczyciela i jej konsekwencje.

6. Dlaczego uczniowie unikają WF-u i jak temu zaradzić? (wykładowca: Grzegorz Więcław)
-  przyczyny unikania zajęć WF – co mówią badania,
- rozwiązania w innych krajach dotyczące wychowania fizycznego – jak wdrożyć je w naszych placówkach oświatowych,
- 10 pomysłów na rozwój ruchowy uczniów w szkole.