Jedna trzecia (32 proc.) gimnazjalistów opanowała sprawność rozumienia wypowiedzi ustnych w stopniu wymaganym zapisami podstawy programowej.
W zakresie sprawności rozumienia wypowiedzi pisemnych mniej niż połowa (42 proc.) uczniów osiąga poziom umiejętności zakładany na koniec nauki w gimnazjum. Lepiej jest, jeżeli chodzi o komunikację ustną - dwóch na trzech badanych osiąga w gimnazjum zakładany poziom A2 lub wyższy.
"Badanie uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum" dotyczyło trzech lat nauki w gimnazjum - uczestniczyło w nim ok. 4700 uczniów, 380 nauczycieli i 120 dyrektorów szkół. Poza pomiarem językowym w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych zbierano także szereg informacji kontekstowych dotyczących szkolnych i pozaszkolnych uwarunkowań kompetencji językowych uczniów.
Na poziom znajomości języka mają przede wszystkim czynniki związane ze społecznym, materialnym i kulturowym zapleczem rodziny. Więcej>>

Szwedzi najlepiej znają angielski>>