Dotychczas kwestie związane z rekrutacją do placówek oświatowych określało rozporządzenie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że materia ta powinna zostać uregulowana w akcie rangi ustawowej. Zmiany wprowadzić ma nowelizacja ustawy o systemie oświaty, którą resort edukacji przekazał w sierpniu do konsultacji społecznych.
Propozycje MEN przeanalizowali eksperci z Rządowego Centrum Legislacji. Wypunktowali wiele nieprawidłowości - zwrócili m.in. uwagę na fakt, że MEN powtarza błąd, który spowodował konieczność wydania nowych przepisów. RCL uważa, że proponowana przez MEN treść delegacji ustawowych nadal jest nieprecyzyjna i może budzić wątpliwości konstytucyjne.
Krytycznie rządowi eksperci oceniają propozycję uregulowania trybu podejmowania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka do przedszkola. Resort proponuje, by postępowanie rekrutacyjne kończyło się wydaniem ww. decyzji, do której stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Wydaniem tego rodzaju rozstrzygnięcia byłoby ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. RCL zwraca uwagę, że zastosowanie procedury administracyjnej nakazuje w takim przypadku doręczenie decyzji wszystkim stronom postępowania (na piśmie lub w wersji elektronicznej). Dodatkowo KPA nakazuje, by decyzja była uzasadniona. Z tego powodu rządowi eksperci sugerują, by MEN jeszcze raz przeanalizował tę kwestię i zmienił przepisy tak, aby nie odsyłały wprost do całości rozwiązań zawartych w przepisach regulujących postępowanie administracyjne.