Obecnie obowiązujący (do dnia 31 sierpnia 2024 r.) ramowy plan nauczania dla branżowej szkoły II stopnia, określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół nie zawiera obowiązkowych zajęć edukacyjnych wiedza o społeczeństwie. Rozwiązanie to zostało utrzymane także w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które zacznie obowiązywać od dnia 1 września 2024 r. Proponuje się zatem wprowadzenie w nowelizowanym rozporządzeniu zmian, które uspójnią katalog obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których są zdawane egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia z rozwiązaniami zawartymi w ramowym planie nauczania dla branżowej szkoły II stopnia.

 

Egzaminy eksternistyczne dostosowane do zreformowanych szkół>>

 

Zmiany będą polegały na uchyleniu przepisu dotyczącego egzaminu z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wiedza o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. W wyniku tej zmiany egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia będą przeprowadzane z siedmiu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a od 1 października 2025 r. – z ośmiu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ponieważ egzamin z obowiązkowych zajęć edukacyjnych biznes i zarządzanie będzie przeprowadzany od 1 października 2025 r. To - jak podkreśla MEN - zapewni odpowiedni czas na przygotowanie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz komunikatu w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co umożliwi osobom przystępującym do egzaminu odpowiednie przygotowanie się.