Przepisy w 164 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59) umożliwiają przechodzenie:
1)    ucznia ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej innego typu,
2)    ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej do szkoły publicznej tego samego typu.
Uregulowanie szczegółów pozostawiono resortowi edukacji, który wydał rozporządzenie w tej sprawie. W przypadku technikum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, projekt zakłada, że uczeń odpowiednich klas technikum przechodzi do odpowiednio wskazanych klas danych szkół innego typu, ponieważ wynika to z ustalonych w ramowych planach nauczania odmiennych zasad realizowania przedmiotów ogólnokształcących w branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia, technikum i liceum ogólnokształcącym
Dyrektor szkoły, do której przechodzi uczeń danej szkoły może zdecydować, czy z uwagi na różnice programowe wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego w szkole, z której uczeń przechodzi, mogą być wyrównywane w dłużej lub krótszej perspektywie. W szczególności dotyczy to przedmiotów: geografia, biologia, chemia i fizyka, które w przypadku ramowego planu nauczania w technikum mogą być realizowane w ustalonej w szkolnym planie nauczania odpowiednio klasie I–IV.
Rozporządzenie określa także kwestie dotyczące kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego przez uczniów przechodzących ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej tego samego typu albo innego typu.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. poz. 1546) wejdzie w życie 1 września 2017 r.

Szkolnictwo branżowe w nowym prawie oświatowym
Lidia Marciniak (red. merytoryczny) , Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny)
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł