Nauczycielka szkoły podstawowej od dnia 1 września 2018 r. ma przyznane 19 godzin edukacji wczesnoszkolnej, czyli z pensum 18. Od dnia 10 października ma mieć przyznane dodatkowo 4 godziny w oddziale przedszkolnym, czyli z pensum 22. Pensum według art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela wyniesie 19 godzin. Nauczycielka będzie miała zatem 4 godziny ponadwymiarowe. Czy w trakcie roku można zmienić nauczycielowi pensum na mniej korzystne?

 

Pensum łączone dla nauczyciela z różnym wymiarem godzin>>

 

Jeżeli nauczycielka wskazana w pytaniu jest zatrudniona na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony tylko i wyłącznie na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej to przydzielenie jej godzin zajęć nauczyciela oddziału przedszkolnego wymaga uprzedniego przeniesienia jej w części wymiaru na to stanowisko w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela – dalej KN.

 

 

Należy jednak mieć na uwadze to, iż w myśl art. 18 ust. 1 KN, nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dyrektor szkoły może przenieść na inne stanowisko w tej samej szkole tyko za zgodą tego nauczyciela lub na jego prośbę. Na mocy art. 220 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do dnia 31 sierpnia 2019 r. przepis ten stosuje się także do nauczycieli, których stosunek pracy został nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Użyte w art. 18 ust. 1 KN pojęcie "stanowisko pracy" należy interpretować zgodnie z art. 42 KN (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 5.02.2002 r. I PKN 849/00, wyrok Sądu Najwyższego z 01.07.1988 r. I PKN 217/98). Tym samym za odrębne stanowiska nauczycielskie w szkole w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN należy uznać między innymi:

- stanowisko nauczyciela bibliotekarza biblioteki szkolnej,
- stanowisko wychowawcy świetlicy szkolnej,
- stanowisko nauczyciela oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole,
- stanowisko nauczyciela, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z art. 42 ust. 3 lp. 3 KN wynosi 18 godzin tygodniowo (np. stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej).

 

  

Tym samym przydzielenie nauczycielowi zatrudnianemu na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (którego stosunek pracy został nawiązany na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony) godzin zajęć nauczyciela oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole wymaga uprzedniej prośby ze strony tego nauczyciela lub wyrażenia przez niego stosownej zgody, o których mowa w art. 18 ust. 1 KN.