Takie zmiany wprowadzają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 956).  Obligują one dyrektorów przedszkoli do przekazywania wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego. Dane trzeba będzie przesłać do 15 maja roku, którego dotyczą.
Zbiorcze informację z całej jednostki trafią do wojewody (do 15 października) a w dalszej kolejności (do 31 października) do ministra właściwego ds. oświaty. Rozporządzenie dopuszcza, by dokumenty przekazywane były drogą elektroniczną.