Mając na uwadze brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 2 tej ustawy należy stwierdzić, że dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej.

Zwolnienie wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie: jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 
Z brzmienia art. 218 ustawy o finansach publicznych wynika, iż z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z gminy lub powiatu – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
 
W związku z powyższym jeżeli właściciel przedszkola otrzymane dotacje przeznacza na wynagrodzenie własne to są one dla niego przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2012 r., IPPB4/415-934/12-2/MP
 
Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP