Nauczyciele dostaną podwyżki najpóźniej do 30 września 2020 r.  - stanowią przepisy ustawy okołobudżetowej. 
 

W czwartek rząd przyjmie projekt ustawy budżetowej na 2020 rok>>

W czwartek wieczorem Senat odrzucił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Za przyjęciem uchwały z poprawkami głosowali wszyscy senatorowie obecni na sali - 97 osób.

Po pierwsze wyrównanie od stycznia nie od września

Wśród przyjętych poprawek znalazła się m.in. ta dotycząca wynagrodzeń dla nauczycieli, która przewiduje, że nauczyciele dostaną podwyżki od września br., ale z wyrównaniem od stycznia tego roku. Jak wyliczyło Ministerstwo Finansów, kosztowałoby to tegoroczny budżet 1,7 mld zł.

Ponadto, Senat poparł zmianę przewidującą pełne odmrożenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz poprawkę, która mówi, że przy zmianach przeznaczenia środków w budżecie MON potrzebna będzie opinia sejmowej komisji do spraw budżetu.

Inna poprawka przewiduje, że w roku 2020 rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej może być zwiększona o 50 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej.

 

Kwota bazowa wynagrodzenia 2018

Według ustawy w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie  organizacji doradztwa metodycznego na obszarze  województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich  wynagrodzeń  nauczyciela dyplomowanego. Pod uwagę będzie brana wysokość wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z 1 września 2019 r.

Na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty - według kwoty bazowej na 1 stycznia 2018 r. Na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich  osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  wyodrębnia  się  w  budżecie  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  wyodrębnia się natomiast kwoty w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty.

Jak podkreśla MF w uzasadnieniu nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w budżetach wojewodów oraz budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa w roku 2020.