W tym roku w związku z pandemią koronawirusa terminy przeprowadzania egzaminów maturalnych uległy zmianie. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym odbyła się od 8 do 29 czerwca. Od 8 do 17 lipca trwają egzaminy maturalne w terminie dodatkowym. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki zostaną podane do 30 września 2020 r. W tym roku szkolnym nie jest przeprowadzany egzamin maturalny w części ustnej.

Za kaszlnięcie nikt nie wyleci z matury>>>

 

Zdaniem MEN, na podstawie danych przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, nie ma potrzeby organizowania drugiego, dodatkowego terminu egzaminu maturalnego. Resort edukacji wylicza, że na egzamin z przedmiotów obowiązkowych w terminie dodatkowym na poziomie podstawowym z języka polskiego zgłosiło się 520 absolwentów, z matematyki 695 a z języka polskiego 516 (dane z 24 czerwca).

Czytaj w LEX: Procedury bhp obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie COVID-19 >

Kto chciał mógł przystąpić do matury

Ministerstwo wyjaśnia, że dane te nie stanowią powodu do niepokoju, ani nie są przesłanką do projektowania dodatkowych terminów egzaminacyjnych. Odsetek zdających, którzy złożyli wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym waha się pomiędzy 0,18% a 0,25%, co oznacza, że od 99,82% do 99,75% zdających przystąpiło już do poszczególnych egzaminów. Nawet w przypadku najbardziej licznych zgłoszeń na egzamin z matematyki na poziomie podstawowym do egzaminu w terminie dodatkowym przystąpi średnio po 78 osób w każdej komisji egzaminacyjnej.

Czytaj w LEX: Organizacja egzaminu maturalnego w okresie pandemii >

Odpowiadając na zapytanie posłanki Anny Wasilewskiej w sprawie wyznaczenia drugiego dodatkowego terminu matury Maciej Kopeć wiceminister edukacji narodowej wskazuje też, że przeprowadzenie do że przeprowadzanie egzaminu w dodatkowym terminie wakacyjnym wiązałoby się także z potencjalnymi problemami. Skompletowaniem odpowiedniej liczby zespołów nadzorujących – nauczyciele będą w tym czasie przebywali na urlopie. A także brakiem możliwości organizacji druku i dystrybucji dodatkowych materiałów egzaminacyjnych, bo dokumentacja przetargu przeprowadzonego w 2018 r. nie przewiduje możliwości wprowadzenia kolejnej sesji egzaminacyjnej.

Czytaj w LEX: Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół - poradnik na przykładach >

Kolejny termin przesunąłby rekrutację do szkół wyższych

Termin dodatkowy w sierpniu 2020 r. oznaczałby również konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego na wrzesień, a tym samym przesunięcie rekrutacji do szkół wyższych na październik. Termin egzaminu poprawkowego musiałby być przesunięty również na październik, a wyniki po tym egzaminie – na listopad. - W tej sytuacji absolwenci, który zdaliby egzamin poprawkowy i otrzymaliby świadectwa dojrzałości nie mogliby podjąć studiów w roku akademickim 2020/2021 – wyjaśnia wiceminister.

Zdaniem MEN realizowany obecnie harmonogram przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym oraz terminy przekazania absolwentom świadectw dojrzałości, pozwolą na terminowe rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/2021.

Sprawdź w LEX:

Jak należy wyegzekwować obowiązek szkolny u uczennicy, która została uznana za pełnoletnią? >

W jaki sposób organ prowadzący może szybko uzupełnić braki w kadrze nauczycielskiej w danej jednostce? >

Czy można zatrudnić nauczyciela tylko w celu realizacji godzin do dyspozycji dyrektora? >