Nauczyciel dyplomowany otrzymał wypowiedzenie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN i z dniem 31 sierpnia 2009 r. został rozwiązany stosunek pracy.
Nauczyciel odwołał się do sądu pracy i po kilku odwołaniach w lipcu 2011 r. Sąd przywrócił go do pracy. Ze względu na to, że nauczyciel był chroniony przez związek zawodowy sąd nakazał wypłatę wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy tj., od 1 września 2009 r. do 31 lipca 2011 r.
Szkoła odwołała się od wyroku o wypłatę ale w kwietniu 2012 r. sąd nakazał wypłatę całej należnej kwoty wraz z odsetkami (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego) - należna kwota została wypłacona.
1. Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. należy wliczyć wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy za okres wrzesień 2009 r. - lipiec 2011 r. - wypłacone w 2012 r.?
2. Jeśli tak – to czy z tego wynagrodzenia należy odjąć wliczony do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy dodatek wiejski i mieszkaniowy?

Do podstawy trzynastki za 2012 r. nie należy wliczać wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, wypłaconego za okres od 1 września 2009 r. do 31 lipca 2011 r.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 48 KN , nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej u.d.w.r. Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, na podstawie art. 4 ust. 1 u.d.w.r. Ponieważ z przepisu wynika, że do podstawy trzynastki wlicza się "wynagrodzenie otrzymane przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie", w mojej ocenie przy ustalaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia za 2012 r. można by było uwzględnić tylko wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy wypłacone w 2012 r. W omawianym przypadku takie wynagrodzenie zostało wypłacone za okres wcześniejszy, mianowicie od 1 września 2009 r. do 31 lipca 2011 r., którego nie wlicza się do podstawy trzynastki.
 
Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>