Mam pytanie dotyczące dotacji na podręczniki do klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum. Jeśli nauczyciele szkoły zdecydują się na wybór podręczników z różnych wydawnictw wówczas może zaistnieć sytuacja, iż łączna wartość tych podręczników przekroczy ustaloną kwotę dotacji. Każde wydawnictwo różnie wycenia poszczególne podręczniki wchodzące w skład kompletu i nie zawsze ma podpisaną umowę partnerską z innym wydawnictwem, którego ofertą także są zainteresowani nauczyciele danej szkoły. W takiej sytuacji szkoła zmuszona jest do zaakceptowania w całości oferty jednego z wydawnictw, gdyż w przeciwnym razie wartość pakietu dla ucznia przekroczy dopuszczalną wysokość dotacji.

Czy w ten sposób czynnik ekonomiczny nie ogranicza swobody wyboru?
Jak uniknąć takiej sytuacji?
 
W takim przypadku, kwotę różnicy pokrywa organ prowadzący. Szkoła może dokonać wyboru podręczników z różnych wydawnictw.


Rządowy podręcznik niezupełnie darmowy>>

Uzasadnienie
Zgodnie z zapisem art. 22ai ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:
1) w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne - podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej,
2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza odpowiednio kwoty dotacji celowej
W takiej sytuacji, różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.
Szkoła może więc dokonać wyboru podręczników z różnych wydawnictw, ale koszty zakupu powinien sfinansować organ prowadzący.
 
Reforma podręcznikowa będzie tematem nadzwyczajnego zjazdu Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły>>