W naszym regulaminie ZFŚS widnieje zapis:
1. W ramach działalności kulturowo-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej dofinansowanie może dotyczyć:
1) (...)
2) dofinansowanie udziału w różnego rodzaju imprezach kulturowo-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez pracodawcę (np. zabawy dla dzieci, jednodniowe wycieczki rekreacyjne w tym związane z grzybobraniem itp.).
2. (...)
3. Zabawa dla dzieci, wym. w ust. 1 pkt 2, może być połączona z wręczeniem dzieciom w wieku do 14 roku życia (wiek liczony na koniec miesiąca, w którym organizowana jest impreza) skromnych paczek (jako pomocy rzeczowej) o wartości nie przekraczającej jednorazowo 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę."
W związku z powyższym pracodawca chce zorganizować dla dzieci pracowników szkoły spotkanie (imprezę) kulturowo-oświatowe. W ramach tej imprezy dyrektor szkoły zakupi dla każdego dziecka skromne upominki w postaci paczek (słodycze).
Czy w przypadku zatrudnienia w szkole małżeństwa ich dzieci powinny otrzymać po 1 paczce czy po 2 paczki?
Na podstawie obowiązujących przepisów, do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych utworzonego w szkole, uprawnieni są:
a) pracownicy szkoły, tj. nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami;
b) byli pracownicy - emeryci i renciści (chodzi tu zarówno o emerytów i rencistów - nauczycieli, jak też byłych pracowników niebędących nauczycielami) oraz nauczyciele pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
c) rodziny osób wymienionych w pkt a i b, w tym np. dzieci oraz małżonkowie wskazanych osób;
d) inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z tego funduszu.
A zatem, jak wynika z powyższego - świadczenia z ZFŚS przysługują nie tylko pracownikom i byłym pracownikom, ale również rodzinom tych osób. Dziecko pracownika również należy do kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Zauważyć należy, iż zgodnie z zapisami odnośnego regulaminu, paczka jest świadczeniem przysługującym dziecku pracownika, a nie pracownikowi.
Wobec powyższego, moim zdaniem, dziecko powinno otrzymać jedną paczkę, niezależnie od tego, że oboje rodzice dziecka zatrudnieni są u tego samego pracodawcy. Nie wydaje się właściwe, by w przedstawionej sytuacji przedmiotowe świadczenie było świadczone dziecku w podwójnej wysokości.
W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych warto zawrzeć szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania paczek (i innych świadczeń) dzieciom pracowników.
Podkreślić również trzeba, iż kryterium przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu socjalnego jest sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia finansowanego z tego funduszu.
Podstawa prawna: art. 2 pkt 5, art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.); art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Magdalena Sender