Obecnie decyzja o promowaniu uczniów, którzy zdają egzamin klasyfikacyjny lub poprawkowy zapada na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.
Proszę wytłumaczyć, jakiego należy użyć wpisu do klasyfikacyjnej uchwały rady pedagogicznej w czerwcu, aby świadczyła o tym, że promujemy uczniów, którzy zdadzą egzamin poprawkowy w sierpniu?
Według mojej opinii nie ma potrzeby stosowania w klasyfikacyjnej uchwale rady pedagogicznej specjalnych zapisów dotyczących promocji uczniów przystępujących do egzaminów poprawkowych. Uważam, że wystarczy, że zostaną w niej wyszczególnieni uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów poprawkowych.
Kwestia terminu podejmowania przez radę pedagogiczną uchwały o promowaniu uczniów, którzy zdają egzaminy poprawkowe od dłuższego czasu budziła w środowisku oświatowym wiele wątpliwości. Zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.), jako datę wystawienia świadectwa uczniowi, który zdał egzamin poprawkowy przyjmuje się datę zdania tego egzaminu. W sytuacji gdy uczeń, w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych i w związku z tym zdaje egzamin poprawkowy z tych zajęć, na świadectwie szkolnym promocyjnym tego ucznia, w miejscu w którym należy wpisać datę uchwały rady pedagogicznej, wpisuje się datę uchwały podjętej na zakończenie roku szkolnego w czerwcu. Wynika to z tego, że to w czerwcu na posiedzeniu rady pedagogicznej postanawia się, że uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymuje ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych i w związku z tym w sierpniu będzie przystępował do egzaminu poprawkowego. Zdanie egzaminu poprawkowego przez tego ucznia powoduje, że otrzymuje on promocję do następnej klasy. W związku z powyższym uważam, że nie ma potrzeby stosowania w klasyfikacyjnej uchwale rady pedagogicznej specjalnych zapisów. Wystarczy, że zostaną w niej wyszczególnieni uczniowie, którzy przystąpią do egzaminów poprawkowych. Zdanie egzaminu poprawkowego przez danego ucznia automatycznie wiąże się z uzyskaniem promocji do następnej klasy lub ukończeniem szkoły.

Krzysztof Lodziński